Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Żywa Korona Maryi

03 Zywa Korona Maryi

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.

 

Kalendarz parafialny

Know Your Faith (8)

HOW DOES GOD REVEAL HIMSELF

IN THE OLD TESTAMENT?

 

God shows himself in the Old Testament as God, who created the world out of love and remains faithful to men even when they have fallen away from him into sin.

 

God makes it possible to experience Him in history: With Noah He establishes a covenant to save all living things. He calls Abraham so as to make him "the father of a multitude of nations" (Gen 17:5b) and to bless "all the families of the earth" in him (Gen 12:3b). The people Israel, sprung from Abraham, becomes his special possession. To Moses He introduces Himself by name. His mysterious name YHWH, usually transcribed Yahweh, means "I AM WHO I AM" (Ex 3:14). He frees Israel from slavery in Egypt, establishes a covenant with them on Sinai, and through Moses gives them the Law. Again and again, God sends prophets to His people to call them to conversion and to the renewal of the covenant. The prophets proclaim that God will establish a new and everlasting covenant, which will bring about a radical renewal and definitive redemption. This covenant will be open to all human beings.

 YOUCAT, the Youth Catechism of the Catholic Church

 

JAK BÓG OBJAWIA SIĘ

W STARYM TESTAMENCIE? 

 

Bóg ukazuje się w STARYM TESTAMENCIE jako Bóg, który stworzył świat z miłości i trwa wiernie przy ludziach nawet wówczas, gdy poprzez grzech odchodzą od Niego.

 

Bóg pozwala się doświadczać w historii: zawiera z Noem przymierze ratujące wszystkie istoty żyjące. Powołuje Abrahama, aby go uczynić „ojcem wielu narodów" (Rdz 17, 5) i aby w nim otrzymały błogosławieństwo „wszystkie ludy ziemi" (Rdz 12, 3). Wywodzący się od Abrahama lud Izraela staje się Jego szczególną własnością. Mojżeszowi przedstawia się po imieniu. Jego tajemnicze imię JHWH, czytane najczęściej -» JAHWE, oznacza „Jestem" (Wj 3, 14). Wybawia Izraela z niewoli egipskiej, zawiera przymierze na Synaju i za pośrednictwem Mojżesza daje mu Prawo. Bóg nieustannie posyła do swojego ludu proroków, aby wzywać go do nawrócenia i odnowienia przymierza. Prorocy zwiastują, że Bóg zawrze kiedyś nowe i wieczne Przymierze, które spowoduje radykalną odnowę i ostateczne zbawienie. To przymierze będzie otwarte na wszystkich ludzi. 

YOUCAT, Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych 

Lent 2013 / Wielki Post 2013

Message of His Holiness Benedict XVI for Lent 2013

 

"Believing in charity calls forth charity"
“We have come to know and to believe in the love God has for us” (1 Jn 4:16)

Dear Brothers and Sisters,

The celebration of Lent, in the context of the Year of Faith, offers us a valuable opportunity to meditate on the relationship between faith and charity: between believing in God – the God of Jesus Christ – and love, which is the fruit of the Holy Spirit and which guides us on the path of devotion to God and others.

Czytaj więcej...

Inauguracja Pontyfikatu: Homilia

 

Drodzy bracia i siostry!

Dziękuję Panu za możliwość sprawowania tej Mszy Świętej na początku posługi  Piotrowej w uroczystość świętego Józefa, Oblubieńca Maryi Panny i patrona  Kościoła Powszechnego. Jest to okoliczność bardzo bogata w znaczenie, gdyż jest to także dzień imienin mojego czcigodnego Poprzednika. Jesteśmy blisko niego w modlitwie, pełnej miłości i wdzięczności.

Czytaj więcej...

Homily at Mass of Inauguration

 

Dear Brothers and Sisters, I thank the Lord that I can celebrate this Holy Mass for the inauguration of my Petrine ministry on the solemnity of St Joseph, the spouse of the Virgin Mary and the patron of the universal Church. It is a significant coincidence, and it is also the name-day of my venerable predecessor: we are close to him with our prayers, full of affection and gratitude.

Czytaj więcej...

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (EN)
8 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn