Liturgia Słowa

Pray as you go

Polish| Website

English| Website 

Żywa Korona Maryi

03 Zywa Korona Maryi

Pope Francis' homilies

Homilie

Peregrynacja

posw obraz milos 

Galeria

oltarz glowny

Facebook

Święto Matki Boskiej Nieustającej Pomocy

Matko Boża Nieustającej Pomocy, módl się za nami...Kochani Rodzice,
27 czerwca, obchodzimy Święto Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy pochodzi ze wschodu. Na wielu wschodnich kopiach tego obrazu prócz liter jest napis grecki ,,Przerażajace widzenie".  Dlaczego?
Najświętsza Panna trzyma na ręku Dziecię Jezus, które, tuląc sie do swej Matki i trzymając obiema rekami Jej prawą rękę -  spogląda z lękiem na Archanioła Gabriela, który w ręku trzyma krzyż trójramienny i cztery gwoździe. Z drugiej strony widzimy Archanioła Michała z naczyniem i z wystającą włócznią, którą przebite ma być Serce Jezusa oraz z trzciną i z gąbką, którą na krzyżu podadzą Panu Jezusowi żółć.
Dziecię Jezus odczuwa to, co w Ogrójcu przyjdzie Mu kiedyś cierpieć - śmiertelną trwogę i smutek.
Wzdryga się przed męką i tuli się do Matki. Widzimy też stopy Boskiego Dzieciątka, które kiedyś do tego krzyża zostaną przybite.
Matka Najswiętsza wiedziała z proroctwa Symeona, jakie cierpienia czekają Jej Syna.
Smutny wzrok Niepokalanej zwraca się ku nam, jakby przypominając, że to nasze grzechy są przyczyną Męki Jezusa. Dziecię Jezus tym ruchem ku Swej Matce i trzymaniem Jej za rękę, pokazuje nam, że i my w życiu, które pełne jest niebezpieczeństw, uciekać się mamy do pomocy Najświętszej Matki. Stąd nazwa obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Gdyż, któż w życiu w smutnych chwilach zastąpi Serce Matki? Nikt, bo nikt tak jak Ona nie umie bezinteresownie kochać dziecka, a moc Jej na wszystkie skarby niebios się rozciąga.
Stąd wołajmy do Niej o pomoc! Potrzebujemy jej przecież tak bardzo!
Święty Bernard mówi: ,,To jest wolą Stwórcy, abyśmy wszelkie dobro otrzymali przez rece Maryi.
Srarajmy się o Łaskę, ale starajmy się przez Maryję. Jeśli bowiem nie jesteśmy  godni otrzymania od Boga tego, o co błagamy, Maryja zawsze jest godną, aby być wysłuchaną, gdy za nas będzie prosić."

Do wytrwania w dobrym potrzebna jest nam ustawiczna Łaska, gdyż ,,wytrwanie, to cały szereg Łask, udzielanych nam w ciągu całego życia w połączeniu z Łaską dobrej śmierci."
,,Na tym więc polega rola Matki Boskiej, w tym się głównie objawia Jej miłosierdzie, że tym, którzy się do Niej uciekają, obraca Ona wszystko na dobro ICH NIEŚMIERTELNYCH DUSZ.
Postanowienie:
W pracy, w trudnościach, w niebezpieczeństwach będę wzywać Matki Nieustającej Pomocy.
Często w ciągu dnia odmówię: Zdrowaś Maryjo i wezwanie: Matko Nieustającej Pomocy módl się za nami!
Przypominamy również, iż w KAŻDĄ ŚRODĘ, po Mszy Świętej o godz. 6 PM, w naszej Parafii odbywają się Nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy!
Z Panem Bogiem, APZ

 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

 Obrzęd Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Na rozpoczęcie nabożeństwa śpiewa się wezwanie O Maryjo witam Cię, lub inną pieśń do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po niej następuje modlitwa rzymska, którą zwykle odmawia się wspólnie.

Kyrie eleison, Chryste eleison
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami.

Modlitwa rzymska
O Matko Nieustającej Pomocy, / z największą ufnością przychodzę dzisiaj, / przed Twój święty obraz, / aby błagać o pomoc Twoją. / Nie liczę na moje zasługi, / ani na moje dobre uczynki, / ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa / i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. / Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela / i na krew Jego wylaną na krzyżu / dla naszego zbawienia. / Tenże Syn Twój umierając, / dał nam Ciebie za Matkę. / Czyż więc nie będziesz dla nas, / jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką? / Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, / błagam najgoręcej, / abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, / której tak bradzo pragnę / i tak bardzo potrzebuję. (chwila ciszy).
Ty wiesz o Matko przebłogosławiona, / jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz pragnie, / udzielać nam wszelkich owoców Odkupienia. / Wyjednaj mi przeto, o najłaskawsza Matko / u Serca Jezusowego tę łaskę, / o którą w tej nowennie pokornie proszę; / A ja z radością wychwalać będę, razem z Tobą, / nieskończone miłosierdzie Boga. Amen.

Po modlitwie wszyscy śpiewają pieśń do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO

Pieśń Maryjo, dziękujemy Ci lub inna dziękczynna pieśń:

Lektor odczytuje tekst Pisma świętego. Przy korzystaniu z tekstów biblijnych godne polecenia jest dobieranie fragmentów krótkich i łatwych do zapamiętania. Można korzystać z Lekcjonarza mszalnego, Tom VI, Czytania wspólne o Najświętszej Maryi Pannie, lub z Lekcjonarza do Mszy o Najświętszej Maryi Pannie, Pallotinum 1998. Po odczytaniu Pisma świętego ma miejsce psalm responsoryjny, który odpowiada czytaniu i sprzyja medytacji słowa Bożego. Następuje rozważanie, które może przybrać formę kazania katechizmowego. Po chwili ciszy śpiewa się pieśń do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

Wezwania dziękczynne
O Maryjo, przyjmij dziękczynienia naszych sióstr i braci, którzy za Twoim wstawiennictwem doznali szczególnych łask.

Następuje odczytanie podziękowań przyniesionych przez uczestników nabożeństwa (jeżeli podziękowań jest więcej, można ich odczytanie powierzyć kilku osobom). Po nich może nastąpić podanie lokalnych i okolicznościowych wezwań dziękczynnych lub chwila ciszy na indywidualne dziękczynienie. Następnie prowadzący zaprasza do wspólnej modlitwy dziękczynnej.

Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy, wraz z tymi, którzy dzisiaj dali świadectwo o łaskach otrzymanych od Boga, za Twoim wstawiennictwem. Dołączamy do nich naszą modlitwę i wołamy:

Dziękujemy Ci, Matko Nieustającej Pomocy:

za uzdrowionych z choroby,
za pocieszonych w strapieniu,
za ocalonych z rozpaczy,
za podtrzymanych w zwątpieniu,
za wyzwolonych z mocy grzechu,
za wysłuchanych w błaganiu,
za litość nam okazaną,
za miłość Twą macierzyńską,
za dobroć Twą niezrównaną,
za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone.

Ref Maryjo, dziękujemy Ci, że pomagasz nam, że ocierasz łzy, dziękujemy Ci.

1. Ze miłujesz nas, pragniesz z nami być,
gdyż bez Ciebie tu, ciężko ludziom żyć.

2. Ze przynosisz nam Boże Dziecię Swe,
że rozdzielasz w krąg blaskiem łaski Twe

3. Ześ tak blisko wciąż, żeś jest Matką nam,
że prowadzisz nas do niebieskich bram.

Lub:

Pieśń: O Matko dzięki za hojne dary lub inna pieśń dziękczynna:

1. O Matko dzięki za hojne dary,
za łaski Twojej obfity siew.
Tyś nie zawiodła sług Twoich wiary,
więc przyjmij za to wdzięczności śpiew.

Ref. Maryjo niesiem Ci dziękczynienie, z miłością z serca wypływającą.
Za dobroć Twoją i wspomożenie, za pomoc Twoją nieustającą. (bis)

2. Ufności naszej Tyś jest ostoją,
Ty wspierasz w trudach pomocą Swą.
Za Twą pociechę, za hojność Twoją, Składamy dzięki dziś pieśnią tą.


Następuje odczytanie podziękowań przyniesionych przez uczestników nabożeństwa (jeżeli podziękowań jest więcej, można ich odczytanie powierzyć kilku osobom). Po nich może nastąpić podanie lokalnych i okolicznościowych wezwań dziękczynnych lub chwila ciszy na indywidualne dziękczynienie. Następnie prowadzący zaprasza do wspólnej modlitwy dziękczynnej.

Wezwania błagalne
O Maryjo, ubogaceni hojnymi darami, z tym większą ufnością przedstawiamy Ci prośby naszych braci i sióstr szukających Twojej pomocy.

Następuje odczytanie próśb przyniesionych przez uczestników nabożeństwa (jeżeli próśb jest więcej, można ich odczytanie powierzyć kilku osobom). Po nich prowadzący zaprasza do wspólnej modlitwy błagalnej.

Gorąco polecamy Ci, Matko Nieustającej Pomocy, prośby naszych braci i sióstr. Łączymy z nimi błagania w intencji wszystkich będących w potrzebie.

Błagamy Cię, Matko Nieustającej Pomocy:

za chorych, abyś ich uzdrowiła,
za strapionych, abyś ich pocieszyła,
za płaczących, abyś im łzy otarła,
za sieroty i opuszczonych, abyś im Matką była,
za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomagała, za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła,
za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła,
za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymywała,
za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała,
za zmarłych, abyś ich do radości życia wiecznego doprowadziła,
O wysłuchanie wszystkich próśb naszych.

Inwokacja lub inna pieśń błagalna:

Matko Pomocy Nieustającej
proś Boga za nami,
proś Boga za nami

Modlitwa Pańska

Razem z Maryją, przyzywając Jej wstawiennictwa, odmówmy teraz modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus: Ojcze nasz...

Ojcze wszechmogący, Twój Syn dał nam Maryję, swoją Rodzicielkę, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać; + spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, * nieustannie doznawali owoców Twojego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

ZAKOŃCZENIE

Jeśli nabożeństwu przewodniczył kapłan lub diakon udziela teraz błogosławieństwa.
Na zakończenie śpiewa się: O Maryjo żegnam Cię lub inną stosowną pieśń. Jeśli po nabożeństwie ma miejsce celebracja Mszy świętej pieśń ta może być śpiewem na wejście. Nie można jednak łączyć Nowenny z Mszą świętą (Dyrektorium, n. 74).

Kliknij po więcej informacji...

 

Eucharystia

NIEDZIELA
8:00 am, 9:00 am (EN)
10:30 am, 12:00 pm

Poniedziałek 8 am, 6 pm  

Wtorek  8 am, 6 pm

Środa  8 am, 6 pm

Czwartek  8 am, 6 pm

Piątek  8 am, 6 pm

Sobota  8 am, 7 pm (EN)
8 pm (Msza Św. Odnowy w Duchu Św.)

Newsletter

Dopisz się, aby otrzymywać informacje o najnowszych wydarzeniach w parafii.

Biuro Parafialne

Biuro Parafialne czynne
w dni powszednie:
9 am - 12 pm i 1 pm - 5 pm,
a w środy: 9 am - 8 pm

Saint Stanislaus
Bishop and Martyr
Roman Catholic Church

Google-Maps-icon 101 E 7th Street
New York, NY 10009
Tel. (212) 475-4576
Fax: (212) 674-4894

e-mail:
rectory@stanislauschurch.com

Online Chapel

adoration

Biuletyn

biuletyn